مورد: اول | قبلى | بعدى | آخر | فهرست عناوين | ليست كتابها
قرائت سوره‏هاى سجده در نماز
1 - احوط اين است كه سوره‏هايى كه سجده واجب دارد)عزائم((131)، در نماز واجب خوانده نشود واگر نمازگزار يكى از آنها رابخواند، بايد از آن به سوره ديگر كه سجده واجب ندارد منتقل شود يااينكه در آيه سجده متوقف شود وآنرا نخواند ونمازش صحيح است امّااگر آيه سجده را تلاوت كرد بايد در اثناى نماز سجده كندوسپس برخيزد وحمد وسوره را بخواند وركوع كند واحوط اين است‏كه در اين صورت نماز را اعاده نمايد.
2 - اگر سوره‏اى را كه سجده واجب دارد نخواند وتنها آيه سجده‏واجب را در اثناى نماز بخواند، اگر عمداً اين كار را كرده باشد بنابراحوط نماز او باطل است. پس بايد بعد از سجده يا اشاره به سجده براى‏آيه مذكور، نماز را تمام كند واز باب احتياط اعاده نمايد.
3 - قرائت سوره‏هاى سجده واجب در نمازهاى نافله جايز است.پس اگر آنها را بخواند، بعد از تلاوت آيه سجده، در حال نماز، سجده‏كند وسپس نماز را بدون اشكال تكميل كرده وبه پايان رساند.


مورد: اول | قبلى | بعدى | آخر | فهرست عناوين | ليست كتابها