مورد: اول | قبلى | بعدى | آخر | فهرست عناوين | ليست كتابها
تفصيل احكام:
تعريف قنوت‏

قنوت در لغت به طور مطلق به معناى خضوع وفرمانبردارى‏وتسليم بودن است، وبه دعا ونماز وپرستش نيز به عنوان مصداقهاى‏خضوع وتبعيت از خداوند، قنوت گفته مى‏شود. امادر اصطلاح‏فقهى، قنوت، دعا به شيوه خاص ودر موقعيت مخصوصى از نمازاست.
1 - قنوت عبارت است از دعا كردن با بلند كردن دستهادر مقابل‏صورت به گونه‏اى كه كف دستها به طرف آسمان وپشت دستها به سوى‏زمين باشد، ودر اغلب نمازها بعد از خواندن حمد وسوره وقبل ازركوع ركعت دوم، انجام مى‏شود، واگر نماز گزار بدون بلند كردن‏دستها، دعا بخواند، ثواب دعا را - ان شاء اللَّه - خواهد داشت.
2 - قنوت در همه نمازهاى واجب ومستحب، مستحب است، ودرنمازهاى واجب يوميه‏اى كه با صداى بلند خوانده مى‏شودمخصوصاً در نمازهاى صبح ومغرب وجمعه وهمچنين در نماز وتر،استحباب آن مؤكد است.
3 - استحباب قنوت - همانطوركه گفتيم - فقط يكبار قبل از ركوع‏ركعت دوم هرنماز است مگر در موارد ذيل كه موقعيت وترتيب‏خاصى دارد:
الف - نماز عيدين: نماز عيد فطر وعيد قربان، پنج قنوت در ركعت‏اول وچهار قنوت در ركعت دوم دارد.
ب - نماز آيات: اين نماز دويا پنج قنوت دارد كه در جاى خود - ان‏شاء اللَّه - به آن اشاره خواهد شد.
ج - نماز جمعه: نماز جمعه دوقنوت دارد يكى قبل از ركوع ركعت‏اول وديگرى بعد از ركوع ركعت دوم.
د - نماز وتر: در نماز وتر نيز به پيروى از امام كاظم‏عليه السلام دعا بعد ازركوع مستحب است.
4 - در قنوت، خواندن ذكر مخصوص شرط نيست بلكه جايز است‏نمازگزار هردعا وذكر ومناجاتى را كه بخواهد بخواند، وصلوات‏برپيامبرصلى الله عليه وآله بفرستد، وبراى خود وپدر ومادر ومؤمنين ومؤمنات‏طلب آمرزش نمايد.
همچنين جايز است قرآن، مخصوصاً آيات مشتمل بردعا رابخواند، ولى بهتر اين است كه دعاها وذكرهاى منقول از پيامبرصلى الله عليه وآله‏وائمه طاهرين‏عليه السلام خوانده شود كه بهتر از همه كلمات فرج است:
لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ‏الْعَظِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَواتِ‏السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرَضِين السَّبْعِ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَمَا تْحتَهُنَّ، ورَبِّ الْعَرْشِ‏الْعَظِيم، وَالْحَمْدُ للَّهِ‏ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
5 - جايز است به غير عربى دعا بخواند گرچه احوط ترك آن است.
6 - بهتر اين است كه قنوت را باصلوات برپيامبر وآل او آغاز كند وباصلوات براو وآل او ختم نمايد بلكه بهتر است در وسط قنوت هم‏صلوات بفرستد.
7 - مستحب است قنوت در نماز مخصوصاً در نماز وتر طول داده‏شود.
8 - در همه نمازها - چه نمازهايى كه بلند خوانده مى‏شود ياآهسته -مستحب است قنوت باصداى بلند خوانده شود، حتى مأموم، در نمازجماعت، در صورتيكه امام جماعت صداى او را نشنود.


مورد: اول | قبلى | بعدى | آخر | فهرست عناوين | ليست كتابها