مورد: اول | قبلى | بعدى | آخر | فهرست عناوين | ليست كتابها
علم كلام چيست؟
علم كلام چيست؟ هدف آن كدام است؟ و چرا علم كلام ناميده شده است؟
علم كلام همان علمى‏است كه با ادّله عقلى از عقايد اسلامى به دفاع برمى‏خيزد.
امّا در اين كه چرا اين علم، علم كلام ناميده شد برخى گفته‏اند: زيرا پردازندگان‏به اين علم مباحث خود را با واژه "كلام" عنوان بندى مى‏كردند و مثلاً مى‏گفتند:كلامٌ في توحيد اللَّه، يا كلامٌ في القدر و يا ...
برخى نيز نامگذارى اين علم را تابع ماهيت مباحث آن دانسته‏اند، زيرا بيشترمباحث اين علم بحث در موضوع كلام خداوند عزّوجلّ است كه آيا قديم است و ياحادث. اين مبحث نزديك به دو سده ذهن مسلمانان را به خود مشغول كرد.
برخى ديگر نامگذارى اين علم را به مفهوم آن بازگردانده‏اند، زيرا فلاسفه علم‏خود را منطق مى‏ناميدند و از آنجا كه ترجمه واژه منطق در زبان عربى همان "كلام"است، لذا فيلسوفان مسلمان علم خود را كلام ناميدند.
سومين نظر كه پذيرفته‏ترين آنها نيز هست حاكى از تقليدى مى‏باشد كه علماى‏كلام نسبت به فلاسفه به كار مى‏برده‏اند.(19)


مورد: اول | قبلى | بعدى | آخر | فهرست عناوين | ليست كتابها